Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 14 december 2021

18:30 - 22:30

Locatie
MS Teams
Voorzitter
E. de Vries
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 26 oktober 2021 vast te stellen.

 2. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 26 oktober 2021 vast te stellen.

 3. Reactienota en definitief concept Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland 2024 staat onder agendapunt 8.

 4. Reactienota en definitief concept Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland 2024 staat onder agendapunt 8.

 5. Motie bij agendapunt 8 Reactienota en definitief concept Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland 2024.

 6. Motie bij agendapunt 8 Reactienota en definitief concept Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland 2024.

 7. Voorgesteld besluit
  1. Het concept Multimodaal Netwerkkader te bespreken om input te geven voor de definitieve versie;
  Ter voorbereiding op de vaststelling van het Multimodaal Netwerkkader in de Regioraad van in Q2 2022 op de volgende inhoudelijke punten:
  2. Het toe te voegen van een zesde strategische opgave ‘efficiënt en rendabel’ aan het Netwerkkader bovenop de vijf strategische opgaven uit het Beleidskader Mobiliteit;
  3. De vijf gebiedstypen uit het Beleidskader Mobiliteit aan te scherpen op basis van actuele gebieds- en beleidsontwikkelingen;
  4. De netwerkprincipes voor verplaatsen vast te stellen: per gebiedstype modaliteiten stimuleren, faciliteren, accepteren of ontmoedigen en ook modaliteiten met elkaar verbinden met knooppunten en hubs;
  5. Het multimodale netwerk met kaartbeeld als streefbeeld voor 2040 vast te stellen;
  6. De strategie om knelpunten in het netwerk op te lossen vast te stellen: in eerste instantie zachte maatregelen, in tweede instantie pas harde maatregelen.

 8. Voorgesteld besluit:
  1. Uw laatste opmerkingen, wensen en/of bedenkingen ten aanzien van het Programma van Eisen (PvE) voor de OV concessie Zaanstreek-Waterland 2024 mee te geven aan het Dagelijks Bestuur, ten behoeve van de definitieve besluitvorming die is voorzien op 16 december 2021. Hiertoe:
  2. Kennis te nemen van de Reactienota n.a.v. de zienswijzen en adviezen over het ontwerp PvE voor de OV concessie Zaanstreek-Waterland 2024;
  3. Kennis te nemen van het definitieve concept PvE voor de OV concessie Zaanstreek-Waterland 2024, waarin de wijzigingen o.b.v. de Reactienota zijn verwerkt.
  De belangrijkste wijzigingen betreffen:
  a. Versoepelen duurzaamheidseisen buurtbussen ten behoeve van uitvoering
  b. Concretere beschrijving proces aanpassing verhouding bussen naar Amsterdam Noord / CS
  c. Meer flexibiliteit t.a.v. frequentie-eisen R-Net in tegenspits richting
  d. Meer flexibiliteit t.a.v. eisen aan lijnvoering Nachtnet
  e. Opnemen toekomstige uitloper van Noorderpark naar Hamerkwartier (motie Vroege)
  f. Laten vervallen eis t.a.v. inrichting loket op Zaandam NS
  g. Kleinere (met name tekstuele) verbeteringen / verduidelijkingen
  4. Kennis te nemen van het risico ten aanzien van de tijdige beschikbaarheid van (voldoende) stroomcapaciteit bij de stallingslocatie in Zaandam Achtersluispolder, en de wijze waarop de Vervoerregio met dit risico wil omgaan voorafgaand aan, en tijdens, de aanbesteding.

 9. Voorgesteld besluit
  1. De mandatering aan Dagelijks Bestuur om het Normenkader rechtmatigheid vast te stellen in te trekken, en (zelf) het Normenkader rechtmatigheid 2021 vast te stellen.

 10. Voorgesteld besluit
  1. Een van de twee openstaande vacatures van de Commissie bezwaarschriften te vervullen;
  en hiervoor:
  2. De heer mr. A.IJ. Ruiter te benoemen als voorzitter van de Commissie bezwaarschriften voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2022 tot 31 december 2025;
  3. Dank te betuigen aan de inzet van Wim Cool als huidig voorzitter van de Commissie bezwaarschriften.