Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 9 juli 2019

18:30 - 23:00

Locatie
Stadhuis Amsterdam
Voorzitter
D. de Jong, raadsvoorzitter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Van de regioraad wordt gevraagd:

  1. De notulen van de Voorsessie van de regioraad van 21 mei 2019 vast te stellen.
 2. De vragen, ingekomen stukken en toezeggingen treft u aan bij vergaderkalender op de website van de Vervoerregio Amsterdam via deze link:
  https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=vervoerregio&agendaid=62c0cf77-ce05-41e0-8c3e-2d92b11987b4&FoundIDs=

 3. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 14.

 4. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 15.

 5. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 16.

 6. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 17.

 7. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 18.

 8. Voorbereiding besluitvorming agendapunt 19.

 9. Van de Regioraad wordt gevraagd:
  1 Kennis te nemen van de concept Programmabegroting;
  2 Kennis te nemen van de Investeringsagenda Mobiliteit;
  3 Kennis te nemen van het feit dat een zienswijze door de gemeenten op beide producten (vrijgegeven door het Dagelijks Bestuur van 13 juni) van toepassing is;
  4 Kennis te nemen van het besluitvormingsproces, waarbij beide producten (na zienswijzen) ter vaststelling worden aangeboden in de Regioraad van 15 oktober 2019.

 10. Van de Regioraad wordt gevraagd:
  1 Kennis te nemen van het ontwerp Programma van Eisen voor de concessie Zaanstreek-Waterland 2022 en een aantal onderliggende documenten en deze te bespreken in de vergadering van 9 juli 2019; de wensen en bedenkingen van de Regioraad zullen worden opgenomen in de Reactienota (zie punt 2.) en worden meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van het Programma van Eisen;
  2 Kennis te nemen van de advies- en inspraakprocedure voor het ontwerp Programma van Eisen;
  • In de periode van 3 juni t/m 14 juli ligt het ontwerp Programma van Eisen:
  o Ter advisering voor bij de Adviescommisies voor de OV-concessies van de Vervoerregio Amsterdam en de Reizigersadviesraad;
  o Ter inzage om eenieder de gelegenheid te geven een reactie op het ontwerp Programma van Eisen in te dienen;
  • Alle adviezen en reacties worden opgenomen in een Reactienota waarin het dagelijks bestuur aangeeft of, en zo ja, op welke wijze deze worden verwerkt in het definitieve Programma van Eisen. De concept Reactienota wordt tezamen met de conceptversie van het definitieve Programma van Eisen door het dagelijks bestuur vastgesteld, volgens planning op 19 september 2019;
  3 Kennis te nemen dat de Reactienota en het definitieve Programma van Eisen ter bespreking in de Regioraad van 15 oktober 2019 zullen worden geagendeerd, alvorens deze volgens planning op 31 oktober door het dagelijks bestuur worden vastgesteld.

 11. Van de Regioraad wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de realisatie op het gebied van de hoofddoelstellingen van de huidige concessie Amsterdam in de periode 2013-2018;
  2. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de (in de concessie vastgelegde) toetsing om te bepalen of er aanleiding is om de concessie eind 2021 te laten eindigen i.p.v. eind 2024;
  3. In te stemmen met de in de notitie beschreven ambities en doelstellingen voor het openbaar vervoer in de concessie Amsterdam voor de komende jaren;
  4. Kennis te nemen van de overwegingen van het Dagelijks Bestuur inzake de urgentie om een aantal belangrijke stappen te zetten in de concessie Amsterdam om zodoende de genoemde ambities te realiseren en de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden;
  5. In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de komende maanden nader te onderzoeken op welke wijze dit proces het beste kan worden vormgegeven; via een aanpassing van de huidige concessie, dan wel via een nieuw te verlenen concessie (na voortijdige beëindiging van de
   huidige concessie);
  6. Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage “Quickscan ervaringen concessieverlening in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht”, uitgevoerd door MuConsult in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, naar aanleiding van een motie in de Regioraad van maart 2019
 12. Van de regioraad wordt gevraagd:

  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 21 mei 2019 vast te stellen.
 13. Van de Regioraad wordt gevraagd:
  1 De Jaarstukken 2018 van de Vervoerregio Amsterdam vast te stellen;
  2 Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2018 en het voornemen van de accountant om de Jaarstukken 2018, een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid af te geven;
  3 Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Investeringsagenda’s 2018.

 14. Van de Regioraad wordt gevraagd:
  1 Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019
  2 Vaststellen van de in de Bestuursrapportage opgenomen 1e begrotingswijziging 2019
  3 Instemmen met de aangevraagde bestemmingsreserve van € 1.4 miljoen voor inzet boetegelden 2017

 15. Van de Regioraad wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden voor het aanbieden van een financieringsfaciliteit (lening, garantstelling) bij de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland; uit dit onderzoek volgt dat het aanbieden van een dergelijke faciliteit belangrijke voordelen biedt, maar niet dat het randvoorwaarde is om de transitie naar 100% zero emissie busvervoer te kunnen realiseren.
  2. Kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden voor invulling van deze financieringsfaciliteit, waarbij het verstrekken van een lening als voorkeursoptie naar voren komt.
  3. Kennis te nemen dat de Regioraad op 15 maart 2015 het beschikbaar stellen van een leenfaciliteit aan concessiehouders voor de aanschaf/herfinanciering van bussen heeft aangewezen als publieke taak in de zin van artikel 12 van de Financiële Verordening van de Vervoerregio.
  4. Kennis te nemen van het voornemen van het dagelijks bestuur om bij de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland een leenfaciliteit ter hoogte van maximaal € 145 miljoen aan te bieden voor de financiering van zero emissie bussen en laadinfrastructuur, op basis van de bestaande “Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015” met bijbehorende Subsidieregeling.
  5. Kennis te nemen dat deze leenfaciliteit als ‘back-to-back-lening’ wordt vormgegeven: de Vervoerregio gaat een lening aan tegen dezelfde condities als de lening die de Vervoerregio aan de concessiehouder verstrekt; vanwege haar liquiditeitspositie zal de Vervoerregio hiervoor financiering op de kapitaalmarkt moeten aantrekken.
  6. Te besluiten het dagelijks bestuur te mandateren ten behoeve van deze leenfaciliteit een bedrag van € 145 miljoen te mogen verstrekken.
  7. Vaststellen van het Wijzigingsbesluit Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015, waarmee het toepassingsbereik wordt verruimd naar goederen samenhangende met zero emissie bussen, zoals laadinfrastructuur; daarmee is de leenfaciliteit beschikbaar voor het gehele zero emissie systeem: zowel voor de zero emissie bussen als de bijbehorende laadinfrastructuur.
 16. Van de Regioraad wordt gevraagd:
  1 Vaststellen van de evaluatie van het HOV-beleid van de Vervoerregio Amsterdam;
  2 Instemmen met de conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie, zoals beschreven in deze voordracht;
  3 Instemmen met het opstellen van een visie waarin beschreven wordt welke mogelijke initiatieven, naast het reguliere openbaar vervoer, kansrijk zijn.

 17. Van de Regioraad wordt gevraagd:

  1. Onder voorbehoud in te stemmen met de concept Bestuurlijke Overeenkomst MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn;
  2. Volmacht te verstrekken aan het dagelijks bestuur om tot besluitvorming over de definitieve Bestuurlijke Overeenkomst MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn te komen, indien de concept overeenkomst gewijzigd wordt ten gevolge van de ter inzage legging van de ontwerpstructuurvisie;
  3. Volmacht te verstrekken aan portefeuillehouder Slegers om de Bestuurlijke Overeenkomst MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn te ondertekenen.
 18. Van de Regioraad wordt gevraagd:

  1. het dagelijks bestuur te mandateren om voor de periode tot de benoeming van de secretaris-directeur een interim secretaris-directeur te benoemen, rekening houdend met het adviesrecht van de ondernemingsraad van de Vervoerregio. Dit besluit wordt in de eerstvolgende vergadering aan de regioraad ter bekrachtiging voorgelegd.
  2. de twee adjunct-directeur bij de Vervoerregio – te benoemen als taakwaarnemers van de secretaris-directeur.
   Deze benoeming geldt ter waarneming van de taken en bevoegdheden van de secretaris (-directeur) zoals genoemd in artikel 49 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam.
   Deze benoeming heeft betrekking op de periode die begint wanneer de huidige secretaris-directeur zijn taken neerlegt per 1 augustus 2019, tot het moment van benoeming van de interim secretaris-directeur.