Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 14 mei 2024

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam - Raadszaal

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  ALGEMEEN
 2. 1.1
  Opening
 3. 1.2

 4. 1.3
  Mededelingen
 5. 1.4

  Als insprekers zijn aangemeld:

  1. Marinus de Jong, voorzitter Rover afdeling Regio Amsterdam, over het Ontwerp PvE Concessie Amsterdam (agendapunt 4.1).
  2. Kere van der Veer, namens Belangenvereniging Nieuw Kempering, (Bijlmer oost) over de voorgenomen ontvlechting van de Metro.
  3. Jo Blom, namens de groep teleurgestelde en verontruste passagiers en ondertekenaars van de petitie, over de route van Buslijn 41 naar het Amstelstation in plaats van naar het Muiderpoortstation.
  4. Co Gersen, namens de Stichting Vrienden van Duivendrecht, over de route van Buslijn 41, met als thema "Een strategische kijk op het gedoe".
  5. Marjolijn Kuip, een betrokken bewoner van de buurt Bullewijk (Bijlmer west) in Zuidoost, over het behoud van het openbaar vervoer binnen stadsdeel Zuidoost.
  6. Jerraldinio Augustuszoon uit Nieuw West, namens De Verbonden Stad, over een directie metroverbinding naar Arena.
  7. Romani Stoffel, namens Kraaiennest Promo Team, over het belang van bereikbaar openbaar vervoer.
  8. Lofaiso Nimmermeer, namens Buurtplatform Hart voor de Kbuurt, over ''draagvlak voor de verbonden stad''.
  9. Mike Brantjes, namens de coalitie van buurtplatformen Zuidoost.
 6. 2
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 14 MEI 2024
 7. 2.1

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 8. 2.2

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 9. 2.3

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 10. 2.4

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 11. 2.5

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 12. 2.6

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 13. 2.7

  => Motie bij agendapunt 4.2 Eerste uitwerking Motie Bikker.

 14. 2.8

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 15. 2.9

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 16. 2.10

  => Motie bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 17. 3
  BESLUITVORMEND
 18. 3.1

  Voorgesteld besluit:
  1. De Kadernota 2025 vast te stellen, als startpunt en leidraad voor de Begroting 2025;
  2. In te stemmen met de gewijzigde programma indeling ten aanzien van de concessies.

 19. 3.2

  Voorgesteld besluit:
  1. Akkoord te gaan met het versturen van de Vervoerregio reactie op de 80% versie van de MRA agenda.
  Hiervoor:
  2. Wensen, bedenkingen of vragen mee te geven richting de MRA voor de MRA Agenda.

 20. 4
  TER KENNISNAME / INFORMEREND
 21. 4.1

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De concept-Reactienota naar aanleiding van het ontwerp Programma van Eisen (PvE) Amsterdam 2025, waarin alle zienswijzen en adviezen zijn verwerkt.
  2. Met daarin de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het PvE Amsterdam 2025 over:
  · Het verhogen van de metrofrequenties en robuuster maken van het metronetwerk
  · Het opnemen van een definitie van een comfortabele overstap
  · Monitoring van de gemiddelde loopafstand tot ov-haltes in het concessiegebied
  · Scherpere eisen over informatievoorziening in geval van een verstoring van lift of roltrap
  · Aanscherping van de functies van en toetsing op het integrale serviceconcept
  · Samenhang met de andere concessies en in het bijzonder de concessie Amstelland – Meerlanden rondom de Uithoornlijn
  3. Acties die geen wijziging van het PvE betreffen, maar wel worden opgepakt naar aanleiding van de ontvangen adviezen en zienswijzen:
  · Verbetering van de overstapkwaliteit op metrostation van der Madeweg
  · Onderzoek en vervolgens investeringen voor de belangrijkste overstaplocaties ter uitwerking van de definitie comfortabele overstap
  · Actieplan beschikbaarheid liften en roltrappen
  4. De verwerking van de toezeggingen uit de Regioraadsvergadering van 5 maart 2024.
  5. Het vervolg van de inbestedingsprocedure.

 22. 4.2

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. Het kiezen voor een gebalanceerde besteding van de gelden uit motie Bikker voor de komende 3 jaar, door in te zetten op één breed pakket van bestedingen over verschillende thema’s (zoals benoemd in de essentie van deze nota);
  2. De wijze waarop tot een voorkeurspakket (verdeling van geld over de thema’s) wordt gekomen, op basis van:
  · De aangedragen concrete maatregelen en ideeën, met toetsing op:
  · Realiseerbaarheid
  · De eerder vastgestelde uitgangspunten (bijlage 2)
  · Samenhang met bestaande contracten, budgetten en programma’s en de intensiveringen uit de Kadernota 2025.

 23. 4.3

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de voorbereiding en coördinatie van het BO Leefomgeving op 20 juni en BO Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 7 november.

 24. 4.4

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2023 bezwaarschriften, klachten en verzoeken Wet open overheid.

 25. 5
  INGEKOMEN STUKKEN
 26. 5.1
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 27. 5.1.b

 28. 5.1.d

 29. 5.2
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 30. 5.2.a

  Dit is de link naar het in het nieuwsbericht genoemde rapport van CROW: Bibliotheek Verkeer en Vervoer - CROW

 31. 5.2.b

  => Deze brief was eerder geagendeerd bij de vergadering van de regioraad op 5 maart 2024.

 32. 5.2.c

  => Te betrekken bij agendapunt 3.2 Vervoerregio reactie - 80% versie MRA Agenda 2025 - 2028 en Ingekomen stuk 5.3.c Wensen en opvattingen 80% versie MRA Agenda.

 33. 5.2.d

  => Te betrekken bij agendapunt 4.1 Bespreking concept Reactienota ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 34. 5.3
  METROPOOLREGIO AMSTERDAM
 35. 6
  RONDVRAAG EN SLUITING
 36. 6.1
  Rondvraag
 37. 6.2
  Sluiting