Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 5 maart 2024

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam - Raadszaal

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  ALGEMEEN
 2. 1.1
  Opening
 3. 1.2

 4. 1.3
  Mededelingen
 5. 1.4

  Als insprekers zijn aangemeld:

  1. de heer W. van Offerden, voorzitter van de Ondernemingsraad van GVB, over het Ontwerp PvE concessie Amsterdam;
  2. de heer Marinus de Jong, voorzitter Rover afdeling Regio Amsterdam, over het Ontwerp PvE Concessie Amsterdam;
  3. mevrouw Annemieke Goudsmit, namens Burgerplatform Zaanstad, over het Ontwerp PvE Concessie Amsterdam;
  4. de heer Bart Weggeman, Cliëntenbelang Amsterdam, over het Ontwerp PvE concessie Amsterdam;
  5. de Coalitie van buurtplatformen Amsterdam, over het Ontwerp PvE concessie Amsterdam;
  6. mevrouw Dorien Ballout, namens Amsterdam BIJ1 en BDS NL, over het Ontwerp PvE concessie Amsterdam 2025;
  7. mevrouw Caroll Sastro, namens Platform Gehandicapten Zuidoost, over Metro 53 en het belang van een directe verbinding tussen Zuidoost en Amsterdam CS;
  8. mevrouw Lily George, voorzitter van ASVA - de Amsterdamse Studentenvakbond, over Metro 53;
  9. mevrouw Saskia Meiland, over Metro 53;
  10. de heer Mike Brantjes, namens Hart voor de K-buurt, over Metro 53;
  11. Miguel, jongere uit Zuidoost,over Metro 53;
  12. actiegroep De Verbonden Stad, over Metro 53;
  13. mevrouw M. van der Horst, vanuit het belang om de directe lijn M53 naar de stad/CS te behouden voor de gebruikers van halte Gaasperplas;
  14. mevrouw Niek Heering, voorzitter Stichting Vrienden van Duivendrecht, over Bus 41;
  15. mevrouw Jo Blom, namens de passagiers en de ondertekenaars van de petitie 'Red bus 41';
  16. mevrouw Jojanneke van der Veer, namens het Rijk van de Keizer, over ontsluiting Tuinen van West en uitbreiding buslijn 21 en/of 61;
  17. de heer Kees Goede uit Den Ilp, over de perikelen van EBS;
  18. de heer Dustin Benjamins, over zijn zorgen over de nieuwe busvervoerder EBS;
  19. de heer Menno Maas, namens Platform Buskruit, over het onderzoek naar HOV-corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam’ (BRT-studie) en de Beleidsnotitie Toekomst OV-lijnen in Haarlem – Perspectief op het Openbaar Vervoer (‘Lijnennetstudie’).
  20. de heer Gerben Hiemstra, factieondersteuner D66 Weesp, over de nachtverbindingen tussen Weesp en Amsterdam, alsook de geplande overgang van Weesp naar de Vervoerregio Amsterdam.
 6. 1.5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 19 december 2023 vast te stellen.
  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  - Teksten van de insprekers

 7. 2
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 5 MAART 2024
 8. 2.1

  => Te betrekken bij de ingekomen stukken 5.1.a Regioraadsbrief Stand van zaken concessie Zaanstreek-Waterland, 5.1.b Regioraadsbrief Verbeterplan EBS en 5.1.d Regioraadsbrief rapportage EBS januari 2024.

 9. 2.2

  => Motie bij agendapunt 3.1 Maatregel Tegemoetkoming Reizigers 2024.

 10. 3
  BESLUITVORMEND
 11. 3.1

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om in 2024 een tariefactie voor minimagezinnen uit te voeren.
  En hiertoe:
  2. Kennis te nemen van de manier van verspreiding van de gratis kaartjes direct aan minimagezinnen in de Vervoerregio.

 12. 3.2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Sociale veiligheid in het openbaar vervoer in de Vervoerregio te waarborgen en te verbeteren voor reizigers en werkend personeel.
  Door:
  2. Een onderzoek op te starten onder specifieke doelgroepen en niet-reizigers om te onderzoeken of sociale veiligheid een factor is om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
  3. Te sturen op het verhogen van de incidentenmeldingsbereidheid in plaats van te sturen op een maximum van incidenten.
  Hiervoor:
  4. Het Beleidskader Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer 2024-2030 vast te stellen.

 13. 3.3

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De adviescommissies voor de OV-concessies aan te laten sluiten bij de indeling van de concessiegebieden binnen de Vervoerregio.
  2. De gemeenteraden te betrekken bij de advisering door de adviescommissies over (wijziging van) programma’s van eisen voor OV-concessies.
  Door:
  3. De adviescommissies Zaanstreek en Waterland samen te voegen tot de adviescommissie Zaanstreek-Waterland.
  4. Diemen en Ouder-Amstel toe te voegen aan de adviescommissie Amsterdam.
  5. De gemeenten op te dragen een zienswijze te vragen aan hun raden over (wijziging van) programma’s van eisen voor OV-concessies, en deze zienswijzen te betrekken bij het advies van de adviescommissie.
  Hiervoor:
  6. De Verordening op de commissies van advies voor de concessiegebieden in de Vervoerregio Amsterdam te wijzigen.

 14. 3.4

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te versterken in de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam.
  Hiervoor:
  2. De 13e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam ter vaststelling aan te bieden aan de 14 gemeenteraden en de 14 colleges van B&W van de gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam.

 15. 4
  TER KENNISNAME / INFORMEREND
 16. 4.2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de resultaten uit de evaluatie van de tariefactie van 2023, waarbij inwoners van de regio gebruik konden maken van gratis kaartjes voor het openbaar vervoer.

 17. 5
  INGEKOMEN STUKKEN
 18. 5.1
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 19. 5.1.a

 20. 5.1.d

 21. 5.1.e

 22. 5.1.f

 23. 5.2
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 24. 5.2.a

  => Dit advies van de RAR wordt betrokken bij agendapunt 4.1 Ontwerp Programma van eisen Inbesteding concessie Amsterdam 2025.

 25. 5.2.b

 26. 5.2.c

 27. 5.2.d

 28. 6
  RONDVRAAG EN SLUITING
 29. 6.1
  Rondvraag
 30. 6.2
  Sluiting