Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 5 juli 2022

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 5 juli 2022 vast te stellen.

 3. 3

  Voorgesteld besluit:
  1. Als leden van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam aan te wijzen:
  • namens de gemeente Amsterdam: Melanie van der Horst, wethouder Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit, Openbare ruimte en Groen, Water en Aanpak Noord;
  • namens de gemeenten in Amstelland-Meerlanden: Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, Economische Zaken en Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer;
  • namens de gemeenten in Zaanstreek-Waterland: Gerard Slegers, wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Havens en Vaarwegen, Sport, Inburgering en Inclusiviteit van de gemeente Zaanstad.
  2. Als voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, tevens voorzitter van de regioraad, aan te wijzen: Melanie van der Horst.

  • De drie kandidaten voor het DB zullen in de vergadering hun kandidatuur en hun motivatie toelichten, waarbij de leden van de regioraad de gelegenheid hebben om vragen te stellen.
  • Nb. De formele voordracht namens de gemeente Amsterdam is op 5 juli aan de stukken toegevoegd.
 4. 4

  Voorgesteld besluit:
  1. Mevrouw Alexandra van Olst per 5 juli 2022 te benoemen als interim secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam.

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6

 7. 7

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 17 mei 2021 vast te stellen.

 8. 8
  Brieven van het Dagelijks Bestuur
 9. 8.1

 10. 8.2

 11. 8.4

 12. 9.1
  Ingekomen stukken
 13. 9.2
  Brieven van derden / Raadsadressen
 14. 9.3

  • Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 61
 15. 10
  Voorgenomen moties - Regioraad 5 juli 2022
 16. 10.1

 17. 10.2

 18. 11

 19. 12

  Voorgesteld besluit:
  1. De 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.

 20. 13

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023-2026 en het Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 als startpunt voor de definitieve begroting en uitvoeringsprogramma mobiliteit.

 21. 14

  Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met een – bij nader besluit door het dagelijks bestuur te verstrekken – bussenlening aan Connexxion voor een bedrag van maximaal € 47 miljoen ten behoeve van de (her)financiering van zero-emissiebussen en bijbehorende laadinfrastructuur in de concessie Amstelland-Meerlanden, en voor dit bedrag zelf een lening bij een bankinstelling af te sluiten onder dezelfde condities waaronder de bussenlening aan Connexxion wordt verstrekt (back-to-back lening).

 22. 15

  Voorgesteld besluit:
  1. De nog openstaande vacature van de Commissie bezwaarschriften te vervullen;
  en hiervoor:
  2. De heer mr. J. Molema te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie bezwaarschriften voor een periode van vier jaar met ingang van 5 juli 2022 tot 5 juli 2026;;
  3. Geheimhouding op grond van artikel 27 Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam en artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen op leggen op de motivatiebrief en curriculum vitae van de heer Molema.

 23. 16

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De voorbereiding op het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) proces 2022 te bespreken.
  Hiervoor:
  2. Kennis te nemen van de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 20 juni jongstleden;
  3. De laatste stand van zaken ten aanzien van vooruitblik BO MIRT najaar te delen.

 24. 17
  Rondvraag
 25. 18
  Sluiting