Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 11 juli 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst
Toelichting

Aangepaste aanvangstijd i.v.m. MRA bijeenkomst State of the Region

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 11 juli 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Als insprekers zijn aangemeld:
  1. dhr. Mike Brandjes, namens Hart voor de K-buurt, n.a.v. alle berichtgevingen over de metrolijn voeringen.
  2. dhr. Manoah Salampessy, op persoonlijke titel, over het belang van metro 53 en de eindstand van de petitie.

 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 6 juni 2023 vast te stellen.
  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  - Teksten van de insprekers; 
  - Uitslagen stemmingen per besluit;
  - Uitslagen stemmingen per lid van de regioraad.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1

  Deze memo is een eerste beantwoording op de motie en toezegging uit de Regioraad van 9 mei 2023. De motie en toezegging zijn aan elkaar gerelateerd en worden daarom in deze memo beide behandeld.


  => Eerder aan de regiograad verzonden bij de vergadering van 6 juni 2023.

 8. 6.2

  Brief ter opvolging van motie 2 regioraad 6 juni 2023 Behoud internationale trein Amsterdam CS.

 9. 6.3

  Op 13 juni 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze motie die het Kabinet oproept om met concrete maatregelen te komen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren. De Kamer heeft hier unaniem mee ingestemd.

 10. 6.4

 11. 6.5

 12. 6.6

 13. 6.7

 14. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 15. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 16. 7.1.a

 17. 7.1.b

  => Te betrekken bij agendapunt 12 Kaders Metrosysteem Amsterdam.

 18. 7.1.c

  => Te betrekken bij DB brief Indexering Tarieven OV 2024 (agendapunt 6.6)

 19. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 11 JULI 2023
 20. 8.1

  Motie vreemd aan de orde van deze vergadering.

 21. 8.2

  Motie bij agendapunt 11 Ontwerpbegroting 2024-2027 en concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032.

 22. 8.3

  Motie bij ingekomen stuk 7.1.b. RAR - Hoofdpunten advies Metrokader en agendapunt 12 Kaders Metrosysteem Amsterdam.

 23. 9

  Voorgesteld besluit
  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
  2. De bestemmingsreserve Boetegelden op te heffen.

  3. De rapportage ‘Voortgang Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit in 2022’ vast te stellen.


  => Bijlage 6 Controleverklaring Vervoerregio Amsterdam 2022 is toegevoegd.

 24. 10

  Voorgesteld besluit:
  1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 met de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

 25. 11

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1.
   Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 als startpunt voor de definitieve begroting en het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

 26. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Vanuit de Vervoerregio regie te voeren op een samenhangend metrosysteem, dat invulling geeft aan beleidsdoelen van de Vervoerregio.
  Door:
  2. Heldere kaders in de vorm van topeisen en – wensen in samenhang door te laten werken in:
  (a) de eisen voor de concessie Amsterdam,

  (b) de eisen voor de Amsterdamse Railinfrastructuur (AMRI),
  (c) vergunningen en veiligheid,
  (d) activa (materieel) en investeringen in projecten,
  (e) convenanten en contracten die stakeholders onderling afsluiten (onder andere ten aanzien van sociale veiligheid) en,
  (f) studies naar uitbreidingen van het metronetwerk zoals de MIRT-Verkenningen naar het sluiten van de Ringlijn en het verlengen van de Noord/Zuidlijn.
  Hiervoor:
  3. De Kaders voor het Metrosysteem Amsterdam (MSA) vast te stellen.

 27. 13

  Voorgesteld besluit
  1. In te zetten op het bevorderen van een circulaire economie in de activiteiten van de Vervoerregio.
  Door:
  2. Toe te werken naar een (rest)afvalvrij mobiliteitssysteem in 2050;
  3. In te stemmen met de doelen en mijlpalen uit de Beleidslijn Circulair Mobiliteitssysteem 2050.
  4. In te zetten op de vier waardeketens: infrastructuur & assets, energieassets, voertuigen en gebouwen.
  Hiermee:
  5. De Beleidslijn Circulair Mobiliteitssysteem 2050 vast te stelen.

 28. 14

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de bestuurlijke voortgangsrapportage van de aanleg van de Amsteltram over het eerste halfjaar van 2023.

 29. 15

  Van de regioraad wordt gevraag kennis te nemen van:
  1. De afspraken uit het bestuurlijk overleg Leefomgeving 15 juni 2023;
  2. De vooruitblik op het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2023.

 30. 16

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. de heer Zeeger Ernsting, lid van de regioraad namens de gemeente Amsterdam (GroenLinks) te benoemen als lid van de commissie Werkwijze en Algemene Zaken.


  => Door het terugtreden van regioraadslid mw. Anke Bakker (Amsterdam - PvdD) zit er sinds april geen lid namens Amsterdam meer in de commissie WW/AZ. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie is het van belang dat ook Amsterdam vertegenwoordigd is. Met de benoeming van de heer Ernsting maakt weer een lid namens Amsterdam deel uit van de commissie WW/AZ.

 31. 17
  Rondvraag
 32. 18
  Sluiting