Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 9 mei 2023

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 9 mei 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Als insprekers zijn aangemeld:


  1. dhr. Fons Alkemade, secretaris van de Stichting Luchttunnel, inzake Een brug over het IJ.
  2. mw. Saar Boerlage, namens de Coöperatie bewoners Acropolistoren, inzake Bereikbaarheid OV voor mensen die slecht ter been zijn.
  3. dhr. Bart Weggeman, namens Cliëntenbelang Amsterdam, inzakeToegankelijkheid en bereikbaarheid OV voor mensen met een beperking.

 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 7 maart 2023 vast te stellen.


  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  - Uitslagen stemmingen per besluit;
  - Uitslagen stemmingen per lid van de regioraad.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1

 8. 6.3

  Op 22 februari 2023 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de NOVB conferentie inzake urgente openbaar vervoer vraagstukken. Op 19 april j.l. is het gesprek met vervoerders en de staatssecretaris over de noodzaak om het openbaar vervoer op peil te houden vervolgd.
  Hoewel partijen het met elkaar eens zijn over de noodzaak, is helaas duidelijk geworden dat hiervoor bij het Rijk geen middelen beschikbaar zijn. Met bijgaande brief heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 21 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit gesprek.
  Om ook de regioraad hiervan op de hoogte te brengen, ontvangt u namens het DB van de Vervoerregio bijgaand deze Kamerbrief.

 9. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 10. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 11. 7.1.a

 12. 7.2
  METROPOOLREGIO AMSTERDAM
 13. 7.2.c

 14. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 9 MEI 2023
 15. 8.1

  Motie bij agendapunt 10 'Kaderbrief 2024'.

 16. 8.2

  Motie bij agendapunt 11 'Eerste lezing nieuw Beleidskader Mobiliteit'.

 17. 8.3

 18. 9

 19. 10

  Voorgesteld besluit:
  1. De Kaderbrief 2024 vast te stellen.

 20. 11

 21. 12

  Voorgesteld besluit:
  1. De Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (RUAS) vast te stellen om hiermee verduurzaming van de stadslogistiek regionaal beter te faciliteren;
  2. In te stemmen met de uitvoering van activiteit 1: Gemeenten te ondersteunen met kennis en advies over zero emissie stadslogistiek;
  3. In te stemmen met de uitvoering van activiteit 2: Ontwikkelen van een basisraamwerk voor toegangsbeleid;
  4. In te stemmen met de uitvoering van activiteit 3: Samen met provincie Noord-Holland en Flevoland de algehele coördinatie van de RUAS te doen.

 22. 13

  Voorgesteld besluit:
  1. De Algemene Verordening nadeelcompensatie Vervoerregio Amsterdam (AVN) vast te stellen;
  2. De Verordening nadeelcompensatie Amsteltram (VNA) van 19 maart 2019 in te trekken;
  3. De Verordening nadeelcompensatie Vervoerregio Amsterdam 2023 (VNV) vast te stellen.

 23. 14

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De voorbereiding voor het bestuurlijk overleg Leefomgeving 15 juni 2023;
  2. De vooruitblik op het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2023.

 24. 15
  Rondvraag
 25. 16
  Sluiting