Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 19 december 2023

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst
Toelichting

Versie 05-12-2023

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 19 december 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Als inspreker zijn aangemeld:

  1. mevrouw Gerda Silvester, voorzitter van de huurderscommissie Henriëtte Roland Holst huis, over het inkorten van buslijn 41.
  2. mevrouw Niek Heering, voorzitter Stichting Vrienden van Duivendrecht, over buslijn 41.
  3. mevrouw Jo Blom, namens de passagiers en de ondertekenaars van de petitie 'Red bus 41'.
  4. Stadsdeelcommissie Zuid.
  5. mevrouw Salomé Willemsen, stadsdeelcommissie Oost (StemMeerbelangen), over Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Almere – Amsterdam via IJburg.
  6. mevrouw Sigrid Hettinga, stadsdeelcommissie Oost (D66), over Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Almere – Amsterdam via IJburg.
  7. de heer Dustin Benjamins, over zijn zorgen met betrekking tot de nieuwe vervoerder EBS in Zaanstad.
 5. 5

 6. 6
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 19 DECEMBER 2023
 7. 7

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen.

 8. 8

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. In te zetten op het bevorderen van klimaatadaptatie in de activiteiten van de Vervoerregio.
  Daartoe:
  2. De Beleidslijn klimaatbestendig mobiliteitssysteem 2050 vast te stellen.

 9. 9

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1.  De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Ombudsman metropool Amsterdam vast te stellen.
  2.  Te bepalen dat dit wijzigingsbesluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en dat voor artikel I onderdeel F geldt dat met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2023.

 10. 10

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. Het Ontwerp Vervoerplan GVB 2024-II en brief van het DB over aanvullingen.
  => als extra bijlage bij dit voorstel is het advies van de Reizigers Advies Raad opgenomen. 
  => De vaststelling van het definitief Vervoerplan GVB 2024-II volgt in de vergadering van het DB op 11 januari 2024.

 11. 11

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De eerste voortgangsrapportage versnellingsopgave haltetoegankelijkheid en loopafstanden.
  Met daarin als belangrijkste zaken:
  2. Het aantal van 71 bus- en 15 tramhaltes dat afgelopen jaar is verbeterd.
  3. De gemaakte afspraken met wegbeheerders over voorgenomen verbeteringen aan ruim 350 haltes.
  4. De gezette stappen om de gegevens over de haltes te verbeteren.
  5. De noodzaak dat wegbeheerders mensen en middelen beschikbaar blijven stellen voor de uitvoering van de opgave.
  6. De complexe opgave om een halte voor alle doelgroepen volledig toegankelijk te krijgen.
  7. De resultaten van het onderzoek naar de 13 impulsgebieden voor loopafstanden naar haltes, dat de Vervoerregio samen met gemeenten heeft uitgevoerd.

 12. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De stand van zaken in het onderzoek naar vernieuwing van het tariefsysteem in de Vervoerregio.
  2. De oproep of een aantal regioraadsleden in een klankbordgroep wil meedenken over de scenario’s voor mogelijke veranderingen in het tariefsysteem.

 13. 13

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De uitkomsten van de eerste fase van een onderzoek naar de mogelijkheden om deelmobiliteit regionaal te organiseren.

 14. 14

 15. 15

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de inhoud van de Raadsinformatiebrief HOV ZaanIJ van de gemeente Zaanstad.

 16. 16

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1.  De beleidsregel voor het verlenen van ontheffing op grond van art. 29 Wp2000 en het bijbehorende aanvraagformulier.

 17. 17

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de bestuurlijke voortgangsrapportage van de aanleg van de Amsteltram over het tweede halfjaar van 2023.

 18. 18
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 19. 18.2

 20. 18.5

 21. 18.6

 22. 19
  INGEKOMEN STUKKEN
 23. 19.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 24. 20
  Rondvraag
 25. 21
  Sluiting